תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש "Zooxer"

תאריך: 10/11/2017

 

1. מבוא

1.1.        השימוש באתר "Zooxer.net" ובתוסף "Zooxer" המהווה, בין השאר, כלי עזר למסחר בשוק ההון ובמטבע חוץ בפרט המוטמע על גבי מערכת "MetaTrader 4" (להלן: "האתר ו/או התוסף" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ו/או בתוסף מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

1.2.        השימוש באתר ו/או בתוסף הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

1.3.        מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעיל האתר ו/או התוסף (להלן: "המפעיל") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים באתר ו/או בתוסף ובשירותי המפעיל. שימוש באתר ו/או בתוסף מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר ו/או בתוסף. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או בתוסף אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4.        תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ו/או לתוסף ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5.        המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או בתוסף אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר ו/או בתוסף במועד שימושך באתר ו/או בתוסף. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או בתוסף, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר ו/או בתוסף.

1.6.        בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר ו/או בתוסף, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7.        תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר ו/או התוסף לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8.        מובהר בזאת כי המפעיל רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או התוסף במלואם או בחלקם לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

1.9.        השירות הינו פעיל בהתאם לזמני המסחר במט"ח הרלוונטיים, ובמועדי המסחר הרלוונטיים האלה ניתן לעשות בו שימוש. עם זאת ייתכן והאתר ו/או התוסף יהיו מושבתים עקב תקלות שאינן בשליטת המפעיל אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.

1.10.      בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעיל בימים א' עד ה' בין השעות 11:00 ל-17:00 שעון ישראל בדוא"ל שכתובתו היא office@zooxer.net. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר שצוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.11.      יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי כל שימוש בתוסף והסתמכות על המידע המופיע בשירות וכל פעילות מסחר במט"ח וכל מסחר בשוק ההון הוא באחריותו הבלעדית. כל מידע הזמין בשירות לרבות תוכן המופיע באתר הינו לצרכי ידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי והוא אינו מהווה כל המלצה מחייבת, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מהסתמכות על מידע כאמור אשר אליו נחשף המשתמש לרבות כל טענה בדבר הפסד כספי כתוצאה מפעילות מסחר במט"ח ובשוק ההון בסיוע התוסף. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לסיכון הפיננסי אותו הוא נוטל בעת השימוש בתוסף.

1.12.      התוסף ניתן לשימוש על גבי מערכת "MetaTrader 4" שהינה מערכת עצמאית אשר לא קשורה למפעיל ואינה נשלטת על ידי המפעיל. בכל בעיה שיש במערכת זו יש לפנות למפעילי המערכת. המפעיל ממליץ למשתמש לעיין בתנאי השימוש של מערכת "MetaTrader 4" על מנת לקבל פרטים נוספים בנוגע לשימוש.

 

2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר ו/או התוסף, בלוגים, מידע על מסחר במט"ח אשר מופיע באתר ו/או בתוסף, ציטוטים ו/או נתונים שונים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר ו/או התוסף, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעיל מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי המפעיל ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות אתר/תוסף" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר ו/או התוסף אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתו הישירה של המפעיל.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעיל באתר ו/או בתוסף במהלך השימוש באתר ו/או בתוסף.

 

3. על תנאי השימוש

3.1.        תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעיל. מוסכם ומובהר כי המפעיל מספק אך ורק תוסף המשמש, בין השאר, ככלי עזר למסחר במט"ח ובשוק ההון שניתן לשימוש על גבי מערכות מסחר מט"ח שונות לרבות, אך לא רק, "MetaTrader 4" ולכן המפעיל לא יהא אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי כל צד שלישי לרבות כל סכסוך או תביעה בין צדדים המשתמשים בשירות, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, המשתמש יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעיל. כמו כן יובהר כי מערכת "MetaTrader 4" היא מערכת עצמאית שמופעלת על ידי מפעילה שונה מהמפעיל, ואין כל קשר מסחרי-עסקי בין המפעיל למפעילי מערכת "MetaTrader 4".

3.2.        מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעיל. כל פרסום המופיע באתר ו/או בתוסף אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעיל לגבי נכונות או כדאיות התוכן המופיע בפרסום.

3.3.        על מנת להשתמש בתוסף על המשתמש לפתוח חשבון באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר וכן לקבל רישיון שימוש מהמפעיל. יובהר כי החשבון והרישיון הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

3.4.        הגישה לאתר ו/או לתוסף וקבלת רישיון שימוש הינם כיום ללא עלות לזמן מוגבל כפי שייקבע על ידי המפעיל מעת לעת. עם זאת המפעיל שומר לעצמו את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי גישה לאתר ו/או לתוסף ו/או קבלת רישיון שימוש, בין אם לחלקים מהם ובין אם לכולם, יהיו כרוכים בתשלום מצדו של המשתמש ושומר על זכותו לשלב מרכיבים נוספים באתר ו/או בתוסף אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.

 

4. אזהרת סיכון, אחריות ואי נטילת אחריות

4.1.        ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל המשתמשים בשירות בין אם הם סוחרים במט"ח ושוק ההון באמצעות התוסף ובין אם הם משתמשים באתר בלבד. יודגש כבר עתה כי אין לראות בתכנים המופיעים באתר ו/או בתוסף משום הבעת עמדה, המלצה או ייעוץ בנוגע לאופן המסחר במט"ח ולכדאיותו.

4.2.        כל שימוש באתר ו/או בתוסף וכל תוכן המופיע בהם נועד לצרכי מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ פרטני, חוות דעת, המלצה או הצעה בין השאר לרכישה, החזקה או מכירה של מט"ח או כל מסחר אחר, והוא אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו לצורך ביצוע עסקאות כלשהן לרבות אך לא רק עסקאות במט"ח. התוכן מספק מידע כללי בלבד, ואין בו משום תחליף לשיקול דעת עצמאי של המשתמש ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ שניתן על ידי יועץ השקעות מורשה. ויודגש המפעיל אינו עורך עבור המשתמש כל תחשיב פרטני הנוגע לנתונים, לצרכים ולמטרות הייחודיים של המשתמש ואינו נותן ייעוץ פרטני הנוגע לביצוע עסקאות ספציפיות בהתאם לצרכי ורצונות המשתמש.

4.3.        המפעיל אינו מתחייב כלפי המשתמש כי פעולה שיעשה באמצעות התוסף תניב תשואה כלשהי, אם בכלל, והמשתמש מודע לכך כי השקעתו כרוכה בסיכונים ואף ספקולטיבית. בשום מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לנזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן, ואין לראות במפעיל כמי שנותן הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו ו/או למתן תשואה כלשהי. כל המלצה המופיעה באתר, ככל ותהיה, ניתנת לצרכי המחשה בלבד ואין להסתמך על הנתונים שיופיעו בהמלצה.

4.4.        באתר ו/או בתוסף יופיע מידע שונה לרבות, אך לא רק, שערי מטבע, זמני פעילות מסחר, אירועים שונים, ציטוטים אחרים, הודעות ואירועים כלכליים ועוד. המידע והנתונים שלעיל נלקחים ממקורות מידע של צדדים שלישיים שאינם בשליטת המפעיל, ועל כן המפעיל לא יהא אחראי לנכונות המידע, לשלמותו ולדיוקו של מידע כאמור.

4.5.        המפעיל מאפשר למשתמש להעלות תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תגובות למאמרים שיועלו על ידי המפעיל (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.

4.6.        המשתמש מתחייב כלפי המפעיל כי לא יפרסם באתר ו/או בתוסף כל תוכן לרבות תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר ו/או התוסף בפרט.

4.7.        חל איסור על המשתמש להשתמש בפרטי קשר כוזבים, להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעיל ו/או את המשתמשים בשירות בכל דרך אחרת.

4.8.        יובהר כי כל תוכן משתמש ו/או כל מאמר שמופיע באתר ו/או כל תשובה שתתקבל ממשתמש באתר כאמור מהווה תוכן שיש לראות בו כמידע כללי וראשוני בלבד, ואין בשאלה ו/או בתשובה כלשהי משום תחליף לייעוץ מקצועי-אישי לרבות ייעוץ השקעות וייעוץ פרטני. כל שימוש שלך במידע באתר ו/או בתוסף אינו יוצר יחסי ספק-לקוח כלשהם עם המפעיל, וכל הסתמכות על מידע כאמור היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. ויודגש המפעיל לא יהא אחראי בשום אופן לכל פעולה שיעשה המשתמש בהסתמך על מידע כאמור.

4.9.        המפעיל רשאי לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש באתר ו/או בתוסף ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.

4.10.      המפעיל ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים ו/או לנתונים המופיעים בתוסף ו/או באתר שנלקחים ממקורות חיצוניים (הנחשבים לצד ג') ונעדר כל יכולת לבחון את התוכן והמידע כאמור, ולפיכך אין ביכולתו לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

4.11.      המפעיל אינו שולט בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם באתר ו/או בתוסף, ועל כן אינו ערב לדיוק, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש ו/או של נתוני מסחר שונים המופיעים בתוסף ו/או באתר. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו באתר ו/או בתוסף, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעיל לא יהא אחראי בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות האתר ו/או התוסף בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעיל אינו יכול לשאת באחריות לכל תגובה שייתכן שיקבל עקב תוכן משתמש שפרסם או שידר. המפעיל אינו אחראי לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים לאתר ו/או לתוסף והוא אינו אחראי לפרסום המידע הכלול בשירות של המפעיל.

4.12.      המשתמש מאשר כי יש בידי המפעיל את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, והמפעיל שומר על זכותו לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעיל הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעיל שומר את זכותו לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.

4.13.      על המשתמש להיות זהיר ומודע לסיכונים הכרוכים בשימוש בתוסף ובהסתמכות ו/או בקריאת תכנים ו/או נתוני מסחר שונים באתר ו/או בתוסף, ובכל מקרה מצהיר כי כל שימוש בעצה ו/או המלצה שראה באתר ו/או בתוסף היא על אחריותו בלבד ולא יהיו לו טענות כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בעצה ו/או המלצה כאמור.

4.14.      המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ו/או בתוסף לרבות ההודעות, הגרפים והמגמות המופיעים בהם. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על ההודעות, הגרפים והמגמות כאמור המופיע באתר ו/או בתוסף ולא תהיה לו טענה על כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, פנייה לייעוץ פרטני. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם או לא פורסם באתר ו/או בתוסף, והמפעיל לא יישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם או לא פורסם באתר ו/או בתוסף ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר ו/או התוסף.  

4.15.      באתר ו/או בתוסף ייתכן ויופיעו תכנים שונים לרבות, אך לא רק, כתבות מטעם המפעיל. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או כל עניין אחר המוצג באתר ו/או בתוסף אינו מהווה המלצה ו/או עידוד למסחר במט"ח ו/או שוק ההון בכלל ו/או שימוש בכל מוצר ו/או שירות מטעם המפעיל, והמפעיל אינו אחראי לכל פעולה של המשתמש בעקבות קריאת כל תוכן המופיע באתר ו/או בתוסף. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר ו/או בתוסף משום מידע ו/או המלצה מחייבים, ויש להתייעץ עם יועץ השקעות או עם כל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך בכל הנוגע למידע הזמין באתר ו/או בתוסף, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד המפעיל בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין הסתמכות על מידע באתר ו/או בתוסף.

4.16.      המפעיל אינו מתחייב כי הקישורים המצויים באתר ו/או בתוסף ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או בתוסף אין משמעו כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו ו/או לכספו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בתוסף אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בתוסף.

4.17.      ייתכן כי השירותים באתר ו/או בתוסף יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. בנוסף, המפעיל אינו מתחייב לכך שהאתר ו/או התוסף יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או מי מספקיו או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך. יובהר שוב כי התוסף עושה שימוש במערכת "MetaTrader 4", וכל תקלה במערכת זו אינה קשורה למפעיל ואינה בשליטתו, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל ו/או מי מטעמו עקב כל תקלה ו/או בעיה במערכת "MetaTrader 4".

4.18.      המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ו/או בתוסף עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעיל אינו מתחייב ואינו מצהיר כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעיל אינו מתחייב ו/או מצהיר כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

4.19.      המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעיל לא יהיה אחראי בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

4.20.      אין המפעיל אחראי על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או בתוסף. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו.

 

5. התחייבויות המשתמש

5.1.        המשתמש מתחייב כלפי המפעיל כי לא ישלח דרך האתר ו/או התוסף לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ו/או בתוסף לרבות משתמשים אחרים באתר ו/או בתוסף כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ו/או התוסף בפרט.

5.2.        במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או בתוסף ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעיל יהא רשאי לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם באתר ו/או בתוסף.

 

6. התקשרות עם צדדים שלישיים

6.1.        המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל תכתובת פרטית בינו לבין משתמשים אחרים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעיל אינו בהכרח מאמת את כלל המידע המופיע ומועלה באתר ו/או בתוסף ולא יהיו לו טענות נגדו בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל צד שלישי. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המפעיל לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי צדדים שלישיים ככל שימצא לנכון לעשות כן.

6.2.        הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים המופיעים באתר ו/או בתוסף או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות לרבות במערכת "MetaTrader 4" היא של בעלי הנתונים ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעיל רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעיל אינו טוען לזכויות בעלות ואינו נוטל כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ו/או בתוסף. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

 

7. קניין רוחני

7.1.        כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ו/או לתוסף לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ו/או בתוסף, שמורות באופן בלעדי למפעיל. יובהר כי המפעיל אינו טוען לכל זכויות כאמור לגבי מערכת "MetaTrader 4".

7.2.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או התוסף, הדיונים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעיל, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ו/או בתוסף ובדיוורים כאמור הנם בבעלותו הבלעדית של המפעיל.

7.3.        אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר ו/או התוסף במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעיל.

7.4.        אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים, וחל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

7.5.        המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ו/או בתוסף. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר ו/או התוסף במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעיל. האמור לעיל לא יחול על שימוש לצרכי לימוד ומחקר.

7.6.        בשימוש באתר ו/או בתוסף המשתמש מסכים כי ייעשה שימוש בתוכן המשתמש אותו העלה בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעיל רשאי לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתו ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

7.7.        המפעיל יהא רשאי להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר ו/או בתוסף את שמו, את הלוגו שלו או כל כיתוב אחר שימצא לנכון.

7.8.        הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות מערכת "MetaTrader 4" ותמונות אשר מופיעות באתר ו/או בתוסף, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעיל רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעיל אינו טוען לזכויות בעלות ואינו נוטל כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר ו/או בתוסף. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

7.9.        המפעיל מכבד את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקט בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני למפעיל בדוא"ל שכתובתו היא office@zooxer.net.

 

8. שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעיל ועל קודמיו, חליפיו, חברות הבת שלו, חברות האם שלו, גופים הקשורים אליו, נושאי המשרה בו, דירקטורים שלו, בעלי מניות שלו, משקיעים שלו, עובדים שלו, סוכנים שלו, נציגים שלו ומיופי כוחו, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

 

9. שימוש במידע פרטי

9.1.        המפעיל מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ו/או בתוסף. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר ו/או בתוסף.

9.2.        עם רישום המשתמש באתר ו/או בתוסף יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים ופרטים נוספים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר ו/או התוסף. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

10. דיוור ישיר

10.1.      המפעיל עשוי להציע לכל משתמש בשירותיו בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעיל ושירותיו השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

10.2.      בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעיל באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעיל לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעיל להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם המפעיל ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

10.3.      למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

11. אבטחה

11.1.      האתר ו/או התוסף של המפעיל מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר ו/או בתוסף וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר ו/או בתוסף מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר ו/או התוסף לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר ו/או התוסף. המפעיל יפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותו לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

11.2.      במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או בתוסף, המפעיל רשאי לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 

12. תקופה וסיום

12.1.      הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר ו/או בתוסף, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

12.2.      המפעיל רשאי בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעיל יידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעיל ימסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

12.3.      המפעיל יוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

12.4.      המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ו/או בתוסף, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעיל לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

12.5.      ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 

13. כללי, סמכות שיפוט והודעות

13.1.      תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו.

13.2.      חשבון המשתמש באתר ו/או בתוסף ו/או ברישיון שניתן למשתמש הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

13.3.      שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת office@zooxer.net.

13.4.      המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעיל, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר ו/או בתוסף.

13.5.      על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או בתוסף הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.   

13.6.      כל מכתב שישלח למפעיל יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעיל בכתובתו הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעיל על אי קבלה.

 

 

מדיניות פרטיות "Zooxer"

תאריך: 10/11/2017

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

האתר Zooxer.net ו/או התוסף "Zooxer" (להלן: "האתר ו/או התוסף") המופעלים ומנוהלים על ידי המפעיל (להלן: "המפעיל") מהווה כלי עזר עבור משתמשים לצורך מסחר במטבע חוץ המוטמע על גבי מערכת "MetaTrader 4" (להלן: "המשתמשים" וכן "השירות").

המפעיל מחויב לכבד את פרטיות המשתמשים באתר ו/או בתוסף. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסם המפעיל מדיניות פרטיות זו ומספק את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ו/או בתוסף ובנוגע להתנהלות המפעיל בעניין איסוף מידע מהאתר ו/או מהתוסף.

1. כללי

1.1.        כחלק מהשימוש בשירותי האתר ו/או התוסף נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי המפעיל ובהם שם וכתובת דוא"ל.

1.2.        בעת השימוש באתר ו/או בתוסף יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ו/או בתוסף, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, תגובות שהעלה למאמרים, נתוני מסחר שונים וכולי. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

 

2. מאגר המידע והשימוש בו

2.1.        הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של המפעיל. המפעיל מתחייב לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
 • ניהול חשבון המשתמש;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או בתוסף;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
 • אכיפת תנאי השימוש של המפעיל;
 • הפעלת חשבון המשתמש;
 • מתן שירותים ייעודיים למשתמש;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

 

3. שימוש במידע ודיוור ישיר

3.1.        פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעיל, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעיל לצרכים הבאים:

3.1.1.     שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

3.1.2.     עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר ו/או בתוסף;

3.1.3.     צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

3.1.4.     צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

3.1.5.     מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 

3.2.        ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעיל יהא רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר ו/או התוסף, לגופים השותפים לפעילות המפעיל ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתו של המפעיל.

3.3.        בהתאם להסכמת המשתמש כדין, המפעיל יהא רשאי לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של המפעיל אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי המפעיל באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון ו/או באמצעות הודעות בתוסף, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

 

4. מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשוי המפעיל לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר למפעיל להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
 • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר ו/או בתוסף או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
 • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיו המשפטיות של המפעיל;
 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעיל עשוי להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי;
 • כאשר מאמין המפעיל כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעיל, עובדיו, משתמשי האתר ו/או התוסף או אחרים;
 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעיל, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

 

5. מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעיל עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהוא אסף בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעיל עשוי לשלב מידע בלתי-אישי שהוא אסף עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעיל רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעיל רשאי לדווח למפרסמים שלו אודות מספר המבקרים באתר ו/או בתוסף והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

6. צדדים שלישיים

6.1.        ישנם מספר מקומות באתר ו/או בתוסף שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים ו/או אפליקציות שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעיל לרבות, אך לא רק, קישורים הקשורים למערכת "MetaTrader 4". בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק למפעיל מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

6.2.        כל צד שלישי אשר עשוי המפעיל לגלות לו מידע אישי עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעיל חלק אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעיל מעודד אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

6.3.        המפעיל עשוי להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר ו/או בתוסף. הגופים הללו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (כמפורט להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שגופים אלו עושים ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של המפעיל.

 

7. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

7.1.        המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעיל מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר ו/או בתוסף מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי המפעיל לרבות לצורך העלאת תוכן משתמש והטמעת התוסף במערכת "MetaTrader 4".

7.2.        כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, יוכל המפעיל בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעיל עשוי לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסר המפעיל את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

 

8. שימוש ב "Cookies"

8.1.        המפעיל עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר ו/או בתוסף.

8.2.        המפעיל אוסף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר ו/או משתמש בתוסף. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעיל בעבר וכתובת האתר ו/או התוסף המפנה.

8.3.        עוגיות(Cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר ו/או בתוסף, המפעיל עשוי להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשוי המפעיל גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר ו/או בתוסף, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר ו/או בתוסף. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר ו/או התוסף.

8.4.        המפעיל עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר ו/או בתוסף. כמו כן, המפעיל עשוי לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שישיג המפעיל באופן זה, יאפשר לו להתאים את השירותים שהוא מציע למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלו.

 

9. אבטחת מידע

9.1.        המפעיל מיישם באתר ו/או בתוסף מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעיל אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר ו/או בתוסף.  

9.2.        המפעיל בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ו/או התוסף ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר ו/או התוסף. עם זאת, המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעיל.

 

10. זכות לעיין במידע ולעדכנו

10.1.      על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

פנייה כזאת יש להפנות למפעיל בדוא"ל שכתובתו היא office@zooxer.net. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.

10.2.      אם המידע שבמאגר המידע של המפעיל משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

11. שינויים במדיניות הפרטיות

המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר ו/או בתוסף של המפעיל.